PRZETARG NIEOGRANICZONY

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej.

Numer ogłoszenia: 321707 – 2016; data zamieszczenia: 2016-10-12 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

(więcej…)

Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30000 zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK.
Numer ogłoszenia: 129977 – 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. (więcej…)

Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej.
Numer ogłoszenia w BZP: 257708 – 2015; data zamieszczenia w BZP: 30.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi (więcej…)

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na wydzierżawienie CKiK MSW analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz kiły (anty – Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki

Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie CKiK MSW analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz kiły (anty -  Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.

Numer ogłoszenia w BZP: 153288 – 2015; data zamieszczenia w BZP: 23.06.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

 Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów, w dniu 03.07.2015 r. o godz. 12:00 doszło do dokonania czynności obejmującej  otwarcie ofert złożonych w tym postępowaniu.

Wybrana została oferta firmy Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 2 B, 02 – 676 Warszawa) , która była jedyną ofertą złożoną w powyższym postępowaniu z zaoferowaną ceną całości przedmiotu zamówienia w kwocie 524 908,35 zł brutto, w związku z czym  przyznano jej 100 pkt. ze względu na jedyne kryterium oceny ofert, które stanowiła właśnie cena (100%).  Umowa z Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o.   z siedzibą w Warszawie zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę czekolady dla CKiK MSW

Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r.

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę czekolady dla CKiK MSW.

Numer ogłoszenia: 150170 – 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Dyrekcja Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 30.06.2015 r. o godzinie 12.00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 120.000 tabliczek czekolady dla CKiK MSW. W postępowaniu złożono pięć ofert nie podlegających odrzuceniu:

1)     BUDO – STAR Zdzisława Słodkowskiego z siedzibą w Łodzi (ul. Wysoka 21, 90-036 Łódź), który zaoferował za wykonanie całości przedmiotu zamówienia cenę brutto 185.976,00 zł i  której przyznano 99 pkt.,

2)     Frukt – Porhem D, i H. Porowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu (ul. Obr. Stalingradu 66, 45 – 512 Opole), która zaoferowała za wykonanie całości przedmiotu zamówienia cenę brutto 184 131,00 zł i  której przyznano 100 pkt.,

3)     Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A (Al. Racławicka 6, 99-320 Żychlin), która zaoferowała za wykonanie całości przedmiotu zamówienia cenę brutto 199 350,00 zł i której przyznano 92,3 pkt.,

4)     Z.P.C. „CHOCOMOCO” Kinga Rzepecka z siedzibą w Karczewie (Rynek Zygmunta Starego 21, 05 – 48 Karczew), która zaoferowała za wykonanie całości przedmiotu zamówienia cenę brutto kwocie 184 500,00 zł i której przyznano 99,8 pkt.,

5)     Gulik Spółka z o.o. z siedzibą w Płochocinie (ul. Długa 2, 05 – 860 Płochocin)), która zaoferowała za wykonanie całości przedmiotu zamówienia cenę brutto kwocie 199 629 zł i której przyznano 92,2 pkt.

W wyniku porównania złożonych ofert, została wybrana oferta firmy Frukt – Porhem D, i H. Porowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu, która zaoferowała najniższą cenę w zakresie całości przedmiotu zamówienia. Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert w postępowaniu.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW