Praca w CKiK

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA można uzyskać pod adresem mailowym praktyki@ckikmsw.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA

poszukuje kandydata na stanowisko:

Diagnosty Laboratoryjnego w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

konieczne:

  1. Wykształcenie wyższe
  2. Aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
  3. Aktualne uprawnienia serologiczne
  4. Posiadanie umiejętności współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji własnej pracy.

 

pożądane:

  1. Umiejętność obsługi komputera.
  2. Mile widziana specjalizacja lub w trakcie specjalizacji (preferowana specjalizacja z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  3. CV

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

a) w postaci elektronicznej:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@ckikmswia.pl, lub

b) w postaci papierowej: w Centrum pod adresem 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 (nowy pawilon IX piętro pokój 6

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 508-12-10, (22) 508-24-59

Termin składania dokumentów: do 11.01.2019 r.

Inne informacje:

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

 

 

Szanowni Państwo

W przesyłanych do CKiK MSWiA zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie (02-507) przy ul. Wołoskiej 137, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Diagnosty Laboratoryjnego w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjachprosimy o załączenie dodatkowejtreści zgody w brzmieniu określonym poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie (02-507) przy ul. Wołoskiej 137, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

CV nie zawierające jakiejkolwiek zgodybędzie niezwłocznie usuwane.

____________________

1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie (02-507) przy ul. Wołoskiej 137, NIP: 521 32 99 095, REGON:015785334

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: IDO@ckikmswia.pl

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a)  przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b)  kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

c  w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a).

4.  Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.

10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@ckikmswia.pl, telefonicznie pod nr (22) 508-12-10 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 022 508 24 62 lub e-mail: info@ckikmswia.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.